คลังบทความของบล็อก

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

รายชื่อ ม.6 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 1/2554

นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการ
1.  รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีแดง  นักเรียนต้องเรียนซ้ำ ถ้าไม่เรียนซ้ำ  จะไม่จบหลักสูตร  ให้ดำเนินการดังนี้
        1.1    ให้นำผู้ปกครองมาที่งานทะเบียน – วัดผล เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเรียนซ้ำ ระหว่าง 24 – 31  ต.ค. 2554 (โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
        1.2    ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำที่งานทะเบียน – วัดผล
        1.3    ทำการเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าวกับครูประจำวิชา  นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีผลการประเมิน
        1.4    ภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นภาคเรียนสุดท้ายสำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะไม่จบหลักสูตร
        1.5    นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 1/2554 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้มีหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
2.     รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีดำ  ไม่แก้ตัวก็ได้  แต่จะต้องนับหน่วยกิตสะสมด้วยว่าครบตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือไม่ (ตามระเบียนในคู่มือนักเรียน) แต่ผลการประเมิน 0 จะปรากฏใน ป.พ.1 ถ้าหน่วยกิตสะสมไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร จะไม่จบหลักสูตร  ดังนั้น  นักเรียนควรเรียนซ้ำโดยดำเนินการเหมือน ข้อ 1


รายชื่อ ม.3 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 1/2554

นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการ
1.  รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีแดง  นักเรียนต้องเรียนซ้ำ ถ้าไม่เรียนซ้ำ  จะไม่จบหลักสูตร  ให้ดำเนินการดังนี้
        1.1    ให้นำผู้ปกครองมาที่งานทะเบียน – วัดผล เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเรียนซ้ำ ระหว่าง 24 – 31  ต.ค. 2554 (โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
        1.2    ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำที่งานทะเบียน – วัดผล
        1.3    ทำการเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าวกับครูประจำวิชา  นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีผลการประเมิน
        1.4    ภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นภาคเรียนสุดท้ายสำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะไม่จบหลักสูตร
        1.5    นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 1/2554 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้มีหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
2.     รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีดำ  ไม่แก้ตัวก็ได้  แต่จะต้องนับหน่วยกิตสะสมด้วยว่าครบตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือไม่ (ตามระเบียนในคู่มือนักเรียน) แต่ผลการประเมิน 0 จะปรากฏใน ป.พ.1 ถ้าหน่วยกิตสะสมไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร จะไม่จบหลักสูตร  ดังนั้น  นักเรียนควรเรียนซ้ำโดยดำเนินการเหมือน ข้อ 1

รายชื่อ ม.5 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 1/2554

นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการ
1.  รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีแดง  นักเรียนต้องเรียนซ้ำ ถ้าไม่เรียนซ้ำ  จะไม่จบหลักสูตร  ให้ดำเนินการดังนี้
        1.1    ให้นำผู้ปกครองมาที่งานทะเบียน – วัดผล เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเรียนซ้ำ ระหว่าง 24 – 31  ต.ค. 2554 (โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
        1.2    ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำที่งานทะเบียน – วัดผล
        1.3    ทำการเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าวกับครูประจำวิชา  นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีผลการประเมิน
        1.4    ภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นภาคเรียนสุดท้ายสำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะไม่จบหลักสูตร
        1.5    นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 1/2554 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้มีหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
 2.     รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีดำ  ไม่แก้ตัวก็ได้  แต่จะต้องนับหน่วยกิตสะสมด้วยว่าครบตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือไม่ (ตามระเบียนในคู่มือนักเรียน) แต่ผลการประเมิน 0 จะปรากฏใน ป.พ.1 ถ้าหน่วยกิตสะสมไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร จะไม่จบหลักสูตร  ดังนั้น  นักเรียนควรเรียนซ้ำโดยดำเนินการเหมือน ข้อ 1

รายชื่อ ม.2 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 1/2554

นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการ
1.  รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีแดง  นักเรียนต้องเรียนซ้ำ ถ้าไม่เรียนซ้ำ  จะไม่จบหลักสูตร  ให้ดำเนินการดังนี้
        1.1    ให้นำผู้ปกครองมาที่งานทะเบียน – วัดผล เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเรียนซ้ำ ระหว่าง 24 – 31  ต.ค. 2554 (โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
        1.2    ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำที่งานทะเบียน – วัดผล
        1.3    ทำการเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าวกับครูประจำวิชา  นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีผลการประเมิน
        1.4    ภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นภาคเรียนสุดท้ายสำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะไม่จบหลักสูตร
        1.5    นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 1/2554 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้มีหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
2.     รายวิชาที่พิมพ์ด้วยสีดำ  ไม่แก้ตัวก็ได้  แต่จะต้องนับหน่วยกิตสะสมด้วยว่าครบตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือไม่ (ตามระเบียนในคู่มือนักเรียน) แต่ผลการประเมิน 0 จะปรากฏใน ป.พ.1 ถ้าหน่วยกิตสะสมไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร จะไม่จบหลักสูตร  ดังนั้น  นักเรียนควรเรียนซ้ำโดยดำเนินการเหมือน ข้อ 1