วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ม.6 ปี 2553

ม.6/1ก

ม.6/1ข
 
ม.6/2ก
 
ม.6/2ข

ม.6/3ก
  
ม.6/3ข


ม.6/4ก


ม.6/4ข


ม.6/5ก


ม.6/5ข
 
ม.6/6ก

ม.6/6ข
 
ม.6/7ก

ม.6/7ข


ม.6/8ก


ม.6/8ข


ม.6/9ก


ม.6/9ข

ม.6/10ก

ม.6/10ข